KULTURNI PREDEO BAČA - BISER BIOSFERE NA SVETSKOJ LISTI

Rezervat biosfere "Bačko Podunavlje" je 2017. godine upisan  u Svetsku listu rezervata biosfere, odlukom Međunarodnog koordinacionog saveta UNESKO programa "Čovek i biosfera".
 
Narodna skupština Republike Srbije je 2011.godine, potvrdila Evropsku konvenciju o predelu, otvorenu za potpisivanje u Firenci 20. oktobra 2000.godine. Ciljevi ove Konvencije su promovisanje zaštite, upravljanja i planiranja predela, kao i organizovanje evropske saradnje o pitanjima predela.
 
Republika Srbija se verifikacijom ove Konvencije obavezala na njenu primenu, sačinjeni su Akcioni plan implementacije Konvencije za period 2015-2020. godine i Pravilnik o identifikaciji karaktera predela.  
 
Bač je imenovao prostor između reka Dunava i Tise imenom Bačka. Ovaj ravničarski teren u dalekoj prošlosti bio je prekriven močvarama, barama, ritovima, šumama i livadama. Čovek je vremenom kroz regulaciju vodotokova povećao obradive površine, unapređujući uslove za život, o čemu svedoči gusta mreža arheoloških lokaliteta koja potvrđuje život na ovim prostorima u kontinuitetu od preko osam hiljada godina. O kulturnoj i istorijskoj raznolikosti svedoči i sačuvano sakralno i profano graditeljsko nasleđe, nastalo pod uticajem romanike, gotike, vizantijske i islamske umetnosti, renesanse, baroka i klasicizma, kao i urbane i ruralne celine, narodno graditeljstvo, industrijsko nasleđe.
 
Imajući u vidu bogatstvo materijalnog, nematerijalnog i prirodnog nasleđa, teritorija Bača sa okolinom uvrštena je u Prostorni plan Republike Srbije, Regionalni prostorni plan AP Vojvodine i na Svetsku listu rezervata biosfere. Bač i susedne opštine, Bačka Palanka i Odžaci su prve opštine u Srbiji na čijoj je teritoriji definisan kulturni predeo i za koji je urađen Prostorni plan područja posebne namene, nazvan „Kulturni predeo Bača“.
 
KARAKTER KULTURNOG PREDELA BAČA
Kulturni predeo Bač čini skup predeonih elemenata prirodnog i kulturnog nasleđa, koje je svedočanstvo geološke istorije, diverziteta i razvoja panonske nizije, formiranje naselja i života  na ovim prostorima. Karakter ovog predela definišu ravničarski prirodno-geografski uslovi, saobraćajni tokovi i istorijsko gravitaciono područje Bača i drugih naselja. Posebna vrednost proističe iz odnosa prirodnih uslova i čovekovih aktivnosti. Njihov povezan karakter je stvorio komplekse ritskog zemljišta i izrazito produktivno poljoprivredno zemljište ispresecano mrežom irigacionih kanala i regulisanim rečicama Beravom, Živom i Mostongom. Kulturna dobra u području prikazuju sliku o kontinuitetu i slojevitosti kultivisanja i naseljavanja leve obale Dunava, multikulturalnosti i istorijske važnosti ovog područja.
 
U okviru rezervata biosfere "Bačko Podunavlje", koji se prostire na područjima opština Sombor, Apatin, Odžaci, Bač i Bačka Palanka na površini od 176.635 hektara, nalaze se četiri zaštićena područja, među kojima su izuzetno vredni Specijalni rezervati prirode "Gornje Podunavlje" i "Karađorđevo".   
 
Prirodno nasleđe na teritoriji kulturnog predela Bač pripada prekograničnom rezervatu biosfere „Mura-Drava-Dunav“.
 
U „Kulturni predeo Bača“ spadaju: 
 
Predeona celina Dunav sa inundacionim područjem:

 • KAMARIŠTE
 • BICIKLISTIČKA STAZA SA LABUDNJAČOM, ŽIVOM, BERAVOM I PROVALOM
 • KOMPLEKS CRPNE STANICE KOD PLAVNE SA ŠUMAMA LOVIŠTA
 • BUKINSKI RIT
 • PARK ŠUMA „BUKINSKI HRASTIK“  

Predeona celina dolina Mostonge i Aluvijalna terasa:

 • DONJA BRANJEVINA I DERONJE
 • MANASTIR BOĐANI
 • TVRĐAVA BAČ I ISTORIJSKO JEZGRO BAČA
 • VRANJAK I GUVNIŠTE SA MOSTONGOM
 • BAČKO NOVO SELO
 • KARAĐORĐEVO.